Vitajte na stránke Jasle slniecko
Školská 165, 027 44 Tvrdošín

Pracovné ponuky

Výberové konanie na voľné pracovné pozície

Výberové konanie

Súkromná materská škola Slniečko, Školská 165/2, 02744 Tvrdošín

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
– pedagogický asistent (pedagogický zamestnanec), 2 pracovné miesta,
– člen inkluzívneho tímu: školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg (odborný zamestnanec), 1 pracovné miesto.

Miesto výkonu práce: SMŠ Slniečko, Školská 165/2, 02744 Tvrdošín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú, dohodou, alebo do 31.8.2022

Termín nástupu: dohodou, najskôr k 1.9.2020

Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Náplň práce pedagogického asistenta: uľahčovanie adaptácie žiakov so zdravotným znevýhodneným na nové prostredie, pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových,kultúrnych a sociálnych bariér. Podieľa sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy.

Náplň práce odborného zamestnanca: napĺňanie individuálnych edukačných potrieb žiakovs ťažkosťami v učení, problémami v správaní a prevenciu sociálno-patologických javov.

Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.
Doklady doručiť do 19.8.2020 osobne, e-mailom alebo poštou na adresu SMŠ.

Kontakt: e-mail: slnieckotvrdosin@gmail.com telefón: 0918 537 375